Print
Modificar el tamaño de letra:

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้ร่างแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในแต่ละตัวบ่งชี้ตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA สำหรับระดับมหาวิทยาลัย การนำไปใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ
C.1
การรับและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

C.2
การได้งานทำของบัณฑิต หรือการนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
C.7 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
S.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
S.2 Student Mobility
S.3 Green University
Last Updated on Tuesday, 17 September 2019 01:38